Ètica i salut mental

Resum

Ramos J, Torralba F [dir ed.] Ética y salud mental. Barcelona: Herder, 2018

Publicat
16 | 3 | 2023
Miquel Casas Brugué

Catedràtic de Psiquiatria de la UAB

Comparteix:
Imprimir

L’editorial Herder, dins la seva col·lecció «Éticas Aplicadas», dirigida pel Prof. Francesc Torralba, ens presenta un magnífic i necessari llibre titulat Ética y salud mental, escrit pel psiquiatra i professor Dr. Josep Ramos Montes, reconegut per la seva gran capacitat reflexiva, finesa assessora i gran experiència de gestió en la complexa àrea de l’assistència psiquiàtrica i, per extensió, en l’emergent espai global de la salut mental, en la seva accepció conceptual més àmplia.

El Dr. Josep Ramos ha desenvolupat la major part de la seva activitat clínica, docent i de recerca vinculat als recursos assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, al Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i en rellevants Comitès de Bioètica de Catalunya.

Per això, el lector del seu llibre pot estar segur que l’aproximació filosòfica, la reflexió científica i els plantejaments pràctics que Josep Ramos li ofereix, reflecteixen la realitat actual dels principals problemes ètics relacionats amb la psicologia, la psiquiatria i la salut mental, analitzats, clarificats, enriquits, moltes vegades reformulats, i sempre presentats de forma didàctica, per un autor que té una gran experiència teòrica i pràctica en aquest àmbit clínic i legal.

Aquesta experiència s’ha vist enriquida, a través dels anys, per un treball sistemàtic creatiu, docent i discursiu amb companys acadèmics del màxim nivell professional i amb exigents alumnes dels múltiples cursos, conferències i seminaris que sempre ha impartit amb voluntat real d’explorar, ampliar, redimensionar i, també quelcom necessari, divulgar, les complexes bases ètiques d’uns marcs conceptuals i unes «praxis professionals» que tenen com a objectiu mantenir o restablir la salut «integral» de l’ésser humà.

El llibre, després d’una clara introducció explicativa dels motius i continguts de l’obra, es divideix en quatre parts molt ben diferenciades, però ben elaborades, i presentades perquè el text tingui unitat expositiva, lògica, coherent i didàctica.

Cal destacar la gran ajuda que representa el fet, poc habitual en l’actualitat, de tenir notes i cites aclaridores a peu de pàgina, la qual cosa estalvia la necessitat de cercar una referència específica a l’apartat de bibliografia del final del llibre, que de vegades fa perdre temps i alenteix el ritme de la lectura. 

Es complementa el text amb una magnífica presentació, en forma de pròleg, escrita per Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica i Serveis Socials de Catalunya, i per Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, els quals ressalten l’extraordinària qualitat, peremptòria necessitat i gran utilitat pràctica del llibre que es presenta. 

El lector del seu llibre pot estar segur que l’aproximació filosòfica, la reflexió científica i els plantejaments pràctics que Josep Ramos li ofereix, reflecteixen la realitat actual dels principals problemes ètics relacionats amb la psicologia, la psiquiatria i la salut mental

La primera part, titulada «La salud mental en nuestra sociedad», comença amb una cuidada reflexió sobre la necessitat de contemplar la salut mental des d’una perspectiva moderna i holística, basada en la integració «constructiva» de les múltiples aportacions que les diverses escoles filosòfiques, psicològiques i psiquiàtriques, moltes vegades enfrontades, han fet en el decurs de les dècades passades i les fa coincidir, finalment, en els avançats coneixements que ens aporten a la moderna epidemiologia i les actuals neurociències.

El gran impacte personal, familiar i social del conjunt de problemes que afecten la salut mental, incloses les addiccions i la discapacitat intel·lectual, és analitzat de forma àgil i didàctica, amb referències legals i opinions contrastades sobre els diversos procediments actualment utilitzats en els processos de classificació i avaluació d’aquests trastorns.

La segona part, titulada «Fundamentos éticos y jurídicos en el ejercicio de la autonomía de las personas con problemas de salud mental», presenta, com indica el seu títol, una revisió-reflexió molt completa sobre els conceptes bàsics necessaris per poder enfocar amb propietat la complexa problemàtica generada per la malaltia mental. Els valors, la moral, l’ètica, els drets humans, l’autonomia personal i la competència per a la presa de decisions, la confidencialitat i el secret professional, el canvi social, la relació pacient-terapeuta, etc., són plantejats i analitzats exhaustivament però sempre de forma comprensible i fàcilment assimilable. 

La tercera part, titulada «Manejo de las situaciones clínicas y principales enfoques éticos en la práctica asistencial de la atención a la salud mental», planteja els principals problemes clínics amb els quals s’enfronta el professional que desenvolupa la seva activitat en aquest camp. Per exemple, la confidencialitat que mereixen el pacient i la seva família, la gran discussió centrada en el diagnòstic i el tractament medicalitzat amb abordatges farmacològics, el tractament i la hospitalització involuntària i, finalment, la valoració dels freqüentment amenaçats drets legals dels pacients psiquiàtrics, tractant també els procediments de tutela i incapacitació.

La quarta i última part, titulada «Nuevos retos para la salud mental», planteja l’opinió personal de l’autor, perfectament argumentada i raonada, en relació amb tots els aspectes revisats i analitzats en els apartats anteriors, focalitzant l’atenció en els models assistencials i en el complex tema de la relació que s’ha d’establir entre la persona afectada i els professionals de la salut en el nou model de «decisions compartides».

Tanca el llibre un apartat bibliogràfic, amb 95 referències molt ben seleccionades, que permet a Josep Ramos il·lustrar el lector amb les principals opinions i aportacions que sobre el tema de l’ètica i salut mental han fet destacats autors nacionals i internacionals.

És una obra que es convertirà en un manual de consulta obligat per a qualsevol professional, estudiós, planificador o gestor, familiar o pacient, que vulgui conèixer els aspectes teòrics i pràctics, bàsics i necessaris per a comprendre les múltiples problemàtiques que contínuament apareixen en intentar valorar i decidir sobre els nombrosos i variats aspectes ètics que es presenten en l’extens camp de la salut mental. 

Aquesta recomanació de llibre es pot trobar a bioètica & debat · 2019; 25(86): 24-25