La transparència és un valor preuat a les societats contemporànies, ja que està vinculat al control democràtic del poder i l'administració públics. L'Institut Borja de Bioètica, com a Fundació que rep fons públics i per imperatius de caire ètic i legal, se sent obligada a fer públiques dades relatives a la seva organització, composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu, els estats financers i la memòria econòmica, els estatuts i el resultat de la seves activitats acomplertes en forma de memòria.

Informació econòmica i financera

Informació econòmica i financera que es posa a la disposició del Patronat:
• Anualment: Comptes Anuals de l'Entitat.
• Anualment: Pressupost de l'Entitat.
• Qualsevol altre tipus d'informació que es consideri rellevant i oportú el seu coneixement per part del Patronat.

Òrgans rector

El Patronat està integrat per professors i professionals de les ciències mèdico-biològiques, de la filosofia, del dret i l'economia i d'altres ciències socials.

 • Presidenta: Gna. Margarita Bofarull Buñuel, RSCJ
 • Vicepresident: P. Pau Vidal Sas, S.J.
 • Secretari: Dr. Xavier Abel i Lluch

Vocals:

 • Dr. Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon
 • Amador Fernández Fernández, OH
 • Miguel Martín Rodrigo, OH
 • Sr. Manuel de los Reyes López
 • Juan María de Velasco Gogenola, SJ
 • Dr. Francesc Vilurbina Font
 • Dr. Joan Viñas Salas
 • Maria Pilar Núñez Cubero
 • Miguel Angel Campo Guerri
El Comitè Executiu, integrat per quatre membres del Patronat.

La Direcció General de l'Institut està a càrrec de la Dra. Montse Esquerda i Aresté.

 

Documents adjunts

Memòria 2022 Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017 Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012 Estatuts de la Fundació Institut Borja de Bioètica