L’Institut Borja de Bioètica - URL desenvolupa cursos a petició d' institucions o centres que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social.

Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives, com pot ser la fonamentació en bioètica, les habilitats de comunicació, o el diàleg bioètic. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les normes de bona pràctica clínica.

Contacte: bioetica@ibb.url.edu

Q U È  F E M ?

 • Iniciació a la bioètica
 • Curs bàsic en bioètica per professionals CEAs
 • Curs bàsic en bioètica: els aspectes ètics i legals
 • Metodologia i deliberació de casos
 • Formació bàsica i avançada per a professionals que formen part d'un espai de reflexió ètica
 • Decisions complexes en l'àmbit dels equips de reflexió ètica
 • Ètica en l’atenció a les persones a les residències de gent gran
 • Mapa de conflictes ètics
 • Formació en Bioètica per a metges residents
 • Ètica de la recerca
 • Secret professional i confidencialitat