Ètica / Formació continuada acreditada

Formació postgrau
A distància
Hores:
A distància:
15 h.
Totals:
15 h.

Curs de 15 hores
Actiu tot l’any
Temps previst per completar el curs és de 8 setmanes

 • Objectius

  La recerca clínica en institucions sanitàries és una activitat cada vegada més freqüent que permet als professionals innovar i actualitzar-se en coneixements al ritme que avança la medicina i el coneixement biomèdic. No obstant això, el professional assistencial que alhora fa investigació, requereix d'una formació específica, més enllà de l'activitat autodidacta, a fi de ser rigorós i conèixer bé els requeriments de la seva tasca investigadora des d'una vessant ètica i legal, a més de tècnica, cercant l’excel·lència científica.

  Així l'objectiu principal del curs és donar una formació bàsica i essencial als investigadors clínics en la metodologia dels diferents tipus de recerca, especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. Caldria assolir, doncs, que els participants en el curs comprenguin la dinàmica de dur a terme el projecte de recerca. Han de comprendre les diferències entre tipus de recerca, entre un protocol d’assaig i altres tipus d’estudi, i si fos necessari arribar a elaborar-los. També han de saber fer el seguiment de l'assaig o estudi i fer-ne l'informe final. Totes les activitats es faran d'acord amb les Normes de Bona Pràctica Clínica, que formen el nucli conceptual d'aquesta activitat pedagògica i que parteixen del respecte als postulats ètics, internacionalment consensuats, que han de regir la recerca clínica.

  En aquest sentit, el curs reconegut amb crèdits de formació continuada, permet als investigadors cobrir les necessitats formatives en Bones Pràctiques Clíniques, que els hi són exigides avui dia per promotors i finançadors de la recerca, tant a nivell de convocatòries nacionals com internacionals.

  L’experiència i coneixements adquirits en el curs, no només ajudaran a un millor desenvolupament dels assaigs clínics, sinó que poden influir notablement en la millora de la qualitat de molts processos assistencials i ajudar en la preparació de nous projectes d’investigació.

 • Destinataris

  El programa formatiu és dirigit a diferents professionals del col·lectiu sanitari, principalment mèdics, però també biòlegs, bioquímics en ciències de la salut, farmacèutics, químics en ciències de la salut, psicòlegs clínics en ciències de la salut, infermeres, investigadors (especialitat en Bioquímica clínica), ja que es tracta d'una proposta de formació per a professionals involucrats en recerca clínica i que tinguin interès a formar-se en aquest àmbit.

  Aquesta activitat es dirigeix també, i de manera especial a membres de Comitès Ètics de Recerca Clínica i els investigadors que hagin obtingut ajudes d'algun dels programes oficials de promoció de la recerca.

 • Programa

  El programa de l’activitat està estructurat en 8 unitats temàtiques i posa l’èmfasi en:

  1. Introducció a l'ètica de la Recerca. 2 hores

  2. Regulació ètica i legal dels assajos clínics.2 hores

  3. Les Normes de Bona Pràctica Clínica.2 hores

  4. Aspectes ètics dels CEIMS.2 hores

  5. Integritat en Recerca.2 hores

  6. Seguiment d'assajos.2 hores

  7. Protecció de dades.2 hores

  8. Addenda: Fi d'Assaig i tancament de l'Assaig. Aspectes Pràctics per a la presentació d'un projecte.2 hores


  El temps màxim previst per a realitzar l'activitat és de 8 setmanes.

 • Coordinació i professorat

  És coordinador de l'activitat:

  • Dr. David Lorenzo Izquierdo. Coordinador acadèmic
  És tutor del curs:
  • Dr. Jesus Pineda. Adjunt del Servei de Pediatria Parc Sanitari Sant Joan de Deu. President CEIC en Fundació Sant Joan de Déu

  Són també docents del curs:

  • Jesús Pineda Sánchez.Adjunt del Servei de Pediatria Parc Sanitari Sant Joan de Deu. President CEIC en Fundació Sant Joan de Déu.
  • Dra. Montserrat Esquerda. Metge pediatra. Directora Institut Borja de Bioètica
  • Eduard Puig Vaquero. Delegat de protecció de dades de l'Hospital Sant Joan de Déu
  • Dra. Joana Claverol. Cap de la Unitat de Recerca Clínica. Fundació Sant Joan de Dé
 • Metodologia i avaluació

  El curs s'imparteix a través del campus virtual del IBB

  La metodologia docent consta de:

  • Visualització vídeos sessions: l’alumne haurà d’haver visualitzat les 8h. de material audiovisual, corresponent a les 8 unitats temàtiques. Aquesta activitat, és verificable a través de les dades de connexió al campus que ofereix la plataforma i suposarà el 40% de la nota.
  • Descàrrega de materials complementaris: l’alumne haurà d’haver descarregat al menys el 30% dels materials complementaris que s’ofereixen a cada matèria, deixant al seu criteri la selecció dels mateixos segons el seu àmbit d’interès específic. El compliment d’aquest ítem suposarà un 10% de la nota.
  • Examen o prova final:donat que es tracta d’un curs acreditat, és preceptiva la realització d’un examen o prova final d’avaluació de l’alumne. Aquesta prova consistirà en 20 preguntes tipus test, de múltiple resposta. El resultat de l’examen equivaldrà al 50% de la nota. Cal superar l'examen de coneixements amb un 80'% de respostes correctes.

  La suma d’aquests percentatges donarà el resultat de la nota final del Curs, que constarà als certificats acreditatius que s’expediran a l’alumne.

 • Acreditació

  El Curs intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per a l'inici d'un estudi d'investigació està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2 crèdits.

  Es lliurarà certificat/diploma acreditatiu als participants.

  Expedient núm.: 09/036451-MD.

   

  CCFCPSCFC

 • Més informació e inscripció

  Matrícula

  El preu del curso és de 220 €.

  Per a formalitzar el pagament la informació la facilita el formulari d'inscripció en el curs.

  Dates de realització

  El curs està dissenyat en obert i a disposició permanent dels investigadors que podran fer el seguiment, segons la seva pròpia disponibilitat i el temps de dedicació. El temps previst per a completar l'activitat un cop començada és de 8 setmanes.

Documents adjunts

PROGRAMA-CALENDARI FITXA DE DIFUSIÓ