Ètica / Màster i Doctorat

Màster Universitari en Bioètica per la URL

Formació postgrau
Online
Crèdits: 60 ECTS

EDICIÓ RENOVADA!

16 Edició. Biennal.

Es tracta d'un programa de Màster conjunt en Bioètica amb la Universitat Ramón Llull amb dues modalitats: en línia, coordinada per l'Institut Borja de Bioètica i semipresencial, coordinada per la Universidad Pontificia Comillas.

 • Presentació

  La Bioètica és una disciplina amb una presència cada vegada major en l'àmbit sanitari, social i en la societat en general. Els avanços en el camp de la genètica i l'inici de la vida, les prioritats en la distribució dels recursos sanitaris, les qüestions de salut pública, trasplantament d'òrgans, malalties cròniques, malalties degeneratives i discapacitats, limitació terapèutica o decisions al final de la vida, són alguns dels temes que sovint plantegen conflictes ètics. Això s'associa al canvi de model de l'atenció a les persones, evolucionant d'un model paternalista a un model basat en el respecte a l'autonomia i la participació de les persones ateses.

  El Màster Universitari en Bioètica té com a objectiu impulsar la reflexió i l'anàlisi sobre les qüestions ètiques relacionades amb la vida humana i amb els conflictes de valors que plantegen sovint els progressos biomèdics, oferint les eines per a la reflexió, el diàleg, buscant un consens.

  El Màster Universitari en Bioètica ofereix una formació àmplia i profunda en Fonamentació de la Bioètica, Sistemes ètics i pluralisme, Bioètica global, Comunicació, Dret sanitari, i Bioètica en diferents àmbits clínics i d'atenció a la persona. Aquesta edició renovada incorpora nou temari en àmbits com a Intel·ligència Artificial (IA), Telemedicina, Robòtica, Neuroètica, Ètica de la Innovació, Bioètica Mediambiental, Disfòria de gènere.

  El Màster es realitza en modalitat en línia, amb sessions síncrones optatives en cadascun dels mòduls. Les sessions es graven per a facilitar el seu visionat de manera asíncrona.

 • Competències

  El Màster Universitari en Bioètica té com a objectiu impulsar la reflexió i l’anàlisi sobre les qüestions ètiques relacionades amb la vida humana i amb els conflictes de valors que plantegen freqüentment els progressos biomèdics, oferint les eines per a la reflexió i diàleg, buscant un consens. Així, a partir d’una metodologia teòrica i pràctica alhora, ofereix als estudiants una visió global de les matèries, que els permetin fer-ne una aplicació directa en el seu àmbit de treball.

  Competències generals

  1. Analitzar la informació de caràcter interdisciplinari de la Bioètica categoritzant i discriminant de manera autònoma les dades per a la seva aplicació en els judicis ètics.
  2. Identificar els conflictes ètics dins de la pràctica professional i saber argumentar bioèticament l'opció ètica millor a través d'una deliberació clara i coherent entre les possibles opcions de resolució.
  3. Integrar els coneixements bioètics per a arribar a formular judicis morals prudents dels quals es derivin reflexions entorn de responsabilitats socials i ètiques.
  4. Contrastar els mateixos coneixements dels fets i els judicis ètics gestionant i resolent els conflictes ètics propis d'una societat multicultural i amb patrons ètics diversos.
  5. Ser capaços de treballar en equips interdisciplinaris emprant la metodologia per a l'anàlisi i la deliberació dels conflictes ètics.
  6. Saber identificar els límits ètics del quefer professional propi de cada estudiant, més enllà del necessari coneixement del marc legal o jurídic establert.
  7. Aplicar els coneixements bioètics integrant el respecte pels drets de les persones i la dignitat de l'ésser humà, de manera que s'arribi a anteposar aquest respecte a l'interès merament científic si entressin en conflicte.

  Competències específiques

  1. Comprendre les arrels filosòfiques de la Bioètica com a disciplina, distingint els diferents corrents de pensament ètic i antropològic que la sustenten.
  2. Conèixer el desenvolupament històric de la Bioètica per a interpretar, valorar, contrastar i elaborar una adequada anàlisi crítica de textos de Bioètica o de l'Ètica Mèdica.
  3. Analitzar el nuclear de les diverses qüestionis bioètiques: el concepte de persona i dignitat, el sofriment i la mort.
  4. Identificar com a base del desenvolupament i aplicació de la Bioètica els drets humans i el respecte per la dignitat de la persona en tot context o situació, així com la rellevància de la justícia des de les seves diferents teories.
  5. Conèixer aspectes de desenvolupament de la bioètica en el context de les ciències biològiques, mediambientals i de noves tecnologies, des de la perspectiva del principi de responsabilitat en la sostenibilitat del planeta.
  6. Identificar els elements específics de les ètiques de les diferents professions sanitàries que participen en l'activitat clínic-sanitària i de recerca biomèdica, i les dinàmiques d'interacció entre ells.
  7. Comprendre les implicacions ètiques i jurídiques dels conceptes de salut i malaltia i distingir els diferents escenaris de la pràctica clínica en els quals poden presentar-se conflictes ètics.
  8. Conèixer la naturalesa del Comitè d'Ètica Assistencial i del Comitè Ètic de Recerca Clínica, la seva normativa, la seva composició, les seves funcions i els seus camps d'aplicació.
  9. Assimilar i saber aplicar la metodologia d'anàlisi i deliberació per a la resolució de conflictes ètics en el context d'un Comitè d'Ètica Assistencial.
  10. Conèixer les implicacions ètiques dels sistemes sanitaris i la seva aplicació en la resolució de qüestions de salut pública i gestió sanitària.
  11. Integrar els coneixements adquirits sobre la cura ètica a causa de les poblacions vulnerables i saber aplicar-los específicament en l'acolliment a la diversitat i la discapacitat.
  12. Assimilar i saber aplicar els criteris metodològics per a dur a terme un treball de recerca o publicacions especialitzades en l'àmbit de la Bioètica.
  13. Saber analitzar els aspectes ètics d'un projecte de recerca clínica o biomèdica, detectant possibles biaixos, així com identificar dubtes ètics en escenaris de noves tecnologies biomèdiques.
  14. Conèixer i integrar les principals qüestions tècniques, filosòfiques, jurídiques i ètiques implicades en la cura de la vida en el seu començament i en les tècniques que poden intervenir en aquest procés.
  15. Identificar els aspectes essencials que generen discrepància ètica en els conflictes plantejats en els processos clínics de deterioració per malaltia i de fase final de la vida humana.
  16. Aplicar els coneixements teòrics adquirits i la metodologia de recerca en bioètica per a l'elaboració d'un treball empíric, o de reflexió i anàlisi teòrica, sobre un tema de bioètica de lliure elecció.
 • Perfil dels candidats

  El Màster Universitari en Bioètica va dirigits a titulats universitaris: metges, infermers, juristes, psicòlegs, biòlegs, filòsofs, farmacèutics, biomèdics, biotecnòlogues, teòlegs, entre altres, que tinguin preocupació pel vessant ètic de la vida en les seves diferents activitats professionals. El Màster va dirigit a aquells titulats universitaris anteriorment esmentats que desitgin reflexionar i enriquir la seva formació professional prèvia a la llum dels problemes i qüestions de la bioètica.

  • Requisits d'accés

   Es requereix haver sol·licitat l'admissió en la forma i termini determinats i superar els criteris de selecció establerts per la Comissió d'Admissions del Màster. L'admissió correspon al degà de la Facultat o la persona en qui delegui. Per a l'admissió al Màster es requereix:

   1. Expedient acadèmic (80%).
   2. Entrevista amb la direcció del Màster per a valorar la motivació, l'interès i l'experiència en Bioètica, en la qual s'informarà sobre la metodologia d'ensenyament, continguts, professorat, sistema d'avaluació, treball fi de Màster, horaris de classes presencials i telemàtiques i aquelles qüestions que l'alumne necessiti aclarir (20%).

   En l'entrevista es valoraran els següents aspectes que es ponderaran com segueix:

   • Interès i motivació per la Bioètica 15%
   • Coneixements previs en Bioètica 5%

   Els únics criteris que es requereixen per a cursar el Màster són els exposats anteriorment. No hi ha proves d'admissió específiques.
    

  • Pla d'estudis

   PLA D'ESTUDIS. CRONOGRAMA ORDINARI 

   •  60 CRÈDITS ECTS 
   •  48 crèdits (corresponents a las assignatures de cada matèria)
   •  12 crèdits (per la realització del treball final del màster)

   La duració del Màster en Bioètica, és de dos cursos acadèmics:

   ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
    

   Matèria I: Fonamentació de la Bioètica (11 ECTS)

   I-1. Conceptes i Història de la Bioètica (3)
   I-2. Models ètics (3)
   I-3. Antropologia (3)
   I-4. Metodologia de la recerca (2)

   Matèria II: Bioètica global (6 ECTS)

   II-1. Fonaments del Dret i Teories de la Justícia (2)
   II-2. Habilitats de comunicació i Diàleg bioètic (2)
   II -3. Ecologia i sostenibilitat (2)

   Matèria III: Bioètica clínica (9 ECTS)

   III-1. Fonaments de la Bioètica clínica (3)
   III-2. Escenaris ètic-clínics (3)
   III-3. Ètica de la Gestió Sanitària (3)

   Matèria IV: Ètica de la recerca (7 ECTS)

   IV-1. Fonaments de l'Ètica de la Recerca (3)
   IV-2. Aspectes ètics de la Recerca aplicada (4)

   Matèria V: Bioètica del començament de la vida (7 ECTS)

   V-1. Ètica del començament de la vida i Genètica (4)
   V-2. Bioètica de la reproducció humana (3)

   Matèria VI: Bioètica del final de la vida (8 ECTS)

   VI-1. Fonaments de l'Ètica del final de la vida (3)
   VI-2. Contextos ètic-clínics (3)
   VI.3. Envelliment i final de la vida (2)

   Matèria VII: Treball final de Màster (12 ECTS)
    

  • Professorat

   En el primer curs, d’aprofundiment en totes les matèries teòriques que constitueixen la base del coneixement de la bioètica (ètica, antropologia, drets humans, etc.), participa el grup de professors que col·laboren més estretament amb l'Institut en totes les seves activitats docents.

   En el segon curs, donada la seva especificitat i el coneixement concret de cada matèria que integra el programa, el professorat es compon de professionals de diferents àmbits: catedràtics i professors d'universitat, científics, professionals de la salut, juristes i experts, que col·laboren amb l'Institut des de fa anys.

   JOAN BERTRAN
   Professor Coordinador Assignatura: Envelliment i final de la vida. Envelliment i malalties degeneratives

   Doctor en Medicina i Cirurgia
   Especialista en Medicina Interna 
   Metge Cap del Servei de Medicina Interna. Metge de la Unitat de Cures Pal·liatives de Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona
   Màster en Ètica Aplicada i Bioètica

   FRANCISCO JOSÉ CAMBRA
   Professor Coordinador Assignatura: Habilitats en la Comunicació i Diàleg Bioètic                    Professor Coordinador Assignatura: Genètica i inici de la vida                                                    Professor Coordinador Assignatura: Limitació Terapèutica i Contextos Clínics

   Doctor en Medicina i Cirurgia
   Metge adjunt especialista en Pediatria a l’Hospital Sant Joan de Déu  
   Màster en Bioètica 
   Professor associat de Pediatria a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, a l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Déu (UB)

   JOAN CARRERA 
   Professor Coordinador Assignatura: Introducció a l’ètica i als diferents sistemes ètics 

   Doctor en Teologia Moral.
   Llicenciat en medicina i cirurgia.
   Professor col·laborador del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL
   Membre de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL

   GEMMA CLARET
   Professor Coordinador Assignatura: Habilitats en la comunicació dels professionals de la Salut 

   Doctora en Medicina
   Pediatra 
   Adjunta del Servei d'Urgències a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

   VICTÒRIA CUSÍ
   Professora Coordinadora Assignatura: Genètica i inici de la vida

   Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Anatomia Patològica 
   Metgessa Adjunta de l'Hospital Sant Joan de Déu fins 2015 
   Màster en Bioètica 
   Col·laboradora del Servei d’Anatomia Patològica de l'Institut Dexeus, Àrea de Patologia Fetal i Perinatal 
   Col·laboradora de l'Institut Borja de Bioètica-URL

   MONTSE ESQUERDA
   Professora Coordinadora Assignatura Historia de la Bioètica i diferents corrents de fonamentació
   Coordinadora del Màster universitari en bioètica

   Llicenciada en Medicina. Especialista en Pediatria 
   Llicenciada en Psicologia 
   Doctora en Medicina 
   Màster en Bioètica i Dret
   Professora col·laboradora de la Universitat de Lleida des de 1998 
   Professora de l'Institut de Ciències Religioses Superiors des de 1991
   Directora General de l'Institut Borja de Bioètica-URL

   PAU FERRER
   Professor Coordinador Assignatura Investigació biomèdica i àmbits d'aplicació, Investigació biomèdica

   Metge Especialista en Medicina Interna
   Metge Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública
   Doctor en Medicina i Cirurgia 
   Especialista en Farmacologia Clínica
   Professor associat de Farmacologia i Terapèutica. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge
   Metge Adjunt de Farmacologia Clínica, Hospital Joan XXIII (Tarragona)

   EVA PEGUERO
   Professora Coordinadora Assignatura Distints escenaris clínics. Atenció primària

   Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària en l'EAP Castelldefels-1 Barcelona 
   Doctora en Medicina
   Membre del Grup de Treball d'Ètica i Comunicació i Salut de CAMFIC
   Tutora de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària

   JOSEP PIFARRÉ
   Professor Coordinador Assignatura: Distints escenaris clínics. Salut mental

   Doctor en Medicina, especialista en psiquiatria. Llicenciat en Psicologia. Director Assistencial del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Adiccions, de l'Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Lleida. Màster en Bioètica

   HELENA ROIG

   Llicenciada en Medicina
   Especialista en Medicina de Família i Comunitària (MFyC)
   Màster Universitari en Bioètica
   Coordinadora acadèmica de l'Institut Borja de Bioètica

   FRANCESC TORRALBA
   Professor Coordinador Assignatura: Antropologia Filosòfica

   Doctor en Filosofia por la Universitat de Barcelona 
   Doctor en Teologia por la Facultat de Teologia de Catalunya 
   Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull 
   Doctor en Història, Arqueologia i Arts Cristianes
   Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada en la Universitat Ramon Llull

   ANNA VILA
   Professora Coordinadora Assignatura: Investigació biomèdica i àmbits d'aplicació. Àmbits d'aplicació. Trasplantaments

   Llicenciada en Medicina i Cirurgia 
   Especialització en Nefrologia
   Cicle inicial del Doctorat. Suficiència Investigadora
   Metge Adjunto de la Secció de Nefrologia, Càtedra de Pediatria, de l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu d’Esplugues
   Responsable del Programa de Trasplantament Renal Pediàtric del centre

    

  • Avaluació

   Pla d'acció tutorial

   A tots els alumnes del Màster se'ls ofereix la designació d'un tutor, que serà la persona referent al llarg de tota la formació a fi de fer el seguiment de l'alumne, així com tenint plena disponibilitat per a la resolució de dubtes, consultes i realitzar l'acompanyament al llarg de les diferents matèries.

   Els tutors traslladaran a la Direcció Acadèmica la informació sobre el seguiment de l'alumne, els criteris del qual es tindran en compte en l'avaluació final del seu rendiment acadèmic.

   Criteris d'avaluació

   Per a l'obtenció de la nota final de cada curs es tindran en compte els següents paràmetres:

   Connexió al campus - nivell d'accessos i permanència per a descàrrega de materials, participació activa en els fòrums, etc.- (a valorar a través del registre d'accessos individual, del qual ens informa el sistema del campus) = 40% de la nota.

   Elaboració de les tasques impartides durant els dos cursos del Màster, en cadascuna de les assignatures dels mòduls = 60% de la nota. L'alumne que deixi pendent d'enviament el 20% de les tasques, no computarà aquest ítem en la nota final.

   La nota mitjana obtinguda per aquests dos ítems en cadascun dels dos cursos acadèmics, suposarà el 75% de la nota final. L'altre 25% de la nota serà l'assolida per l'elaboració i presentació pública del treball final de recerca.

   La suma d'aquests dos percentatges donarà el resultat de la nota final del Màster.

   Dates d'examen

   El màster no segueix un sistema d'avaluació final amb un examen únic tal com s'especifica en l'apartat de criteris d'avaluació. Així, se segueix un sistema d'avaluació continuada per assignatura.

   Durant el transcurs de cada assignatura i/o a la finalització d'aquesta, hi haurà una o diverses tasques a realitzar durant un període de temps limitat, per a garantir l'aprofitament i superació de l'assignatura per part de l'alumne. Les tasques seran corregides pels professors coordinadors de cada assignatura notificant-se les notes a títol individual a cada alumne amb els comentaris pertinents, si escau.
    

  • Nombre de places

   Màxim 30 alumnes

   • Beques de Màster

    L'Institut Borja de Bioètica-URL dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en la titulació de Màster.

    Empleneu el Document:
    Sol·licitud de beca i envieu-lo per correu-e a docencia@ibb.url.edu
     

   • Gestió de la qualitat

    Pel que fa al sistema de qualitat, la Comissió Acadèmica és l’òrgan del nostre SGIQ i està integrat per la Direcció, el Cap Acadèmic i Docent i els coordinadors dels diferents mòduls.

    Procediments de Qualitat

    Mapa de Processos

    Model d'enquesta professorat

    Model d'enquesta a l'alumnat

     

   Documents adjunts

   Calendari Màster 2023-24_1er curs Normativa acadèmica Pla d'acció tutorial