Ètica / Postgraus i especialització universitària

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial

Formació postgrau
Mixta
Crèdits: 15 ECTS

Modalitat: mixta. En línia amb classes síncrones en cada assignatura
Dates:
octubre 2024 a abril 2025
Lloc:
Campus Virtual de l’Institut Borja de Bioètica-URL 
Idioma: castellà

El desenvolupament de les professions sanitàries en el segle XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tecno-científica. Els grans canvis socials, el desenvolupament biotecnològic i el canvi de paradigma en el model de relació professional-pacient produeixen una creixent complexitat en l'exercici de les professions sanitàries.

La bioètica esdevé en aquest context una disciplina interprofessional que ofereix un marc de reflexió i diàleg davant de qüestions que es plantegen tant a nivell més general com en la pràctica assistencial habitual.

El Títol d'Expert Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial ofereix una formació en bioètica clínica, proporcionant tant una base de coneixements teórics com, en un pla més pràctic, metodología de resolució de casos clínics, així com formació en àmbits específics, en funció dels interessos de l'alumnat.

 • Objectius

  Objectius generals:

  -Adquirir coneixements bioètics tant a nivell general com en àmbits específics

  -Desenvolupar la metodologia de discusió de casos

  -Augmentar els coneixements ètics en àmbits clínics específics

  Objectius específics:

  -Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica bioètica

  -Conèixer els principis bàsics en bioètica i de fonaments de biodret

  -Reconèixer la importància de la comunicació en l'àmbit assistencial i la seva repercusió en bioètica

  -Identificar els problemes ètics específics en l'àmbit clínic d'exercici professional

  -Implementar el procediment de metodologia de discusió en bioètica amb casos pràctics

  -Aprendre a realitzar una anàlisi ètica de situacions derivades de la pràctica assistencial específica (pediatria, atenció primària, salut mental, gestió, demència, cures pal·liatives)

 • Destinataris

  El Títol d'Expert Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial va adreçat a graduats, llicenciats i diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica,...), biologia i biotecnologia, dret, filosofia i diplomats de l'àmbit assistencial social. 

 • Requisists d'admissió

  Tenir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) :

  • Doctor/a o Llicenciat/da
  • Diplomat/da
  • Graduat/da


  De manera individual, es valorarà l'accés d'alumnes sense títol universitari expedint en acabar, si escau, un Certificat d'extensió universitària.

 • Preinscripció i admissió

  El temini s'inscripció és obert des de l'1 d'abril fins el 30 de setembre.

  Per sol·licitar l'admisió al Títol Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial i formalitzar la pre-inscripció al mateix, serà necessari enviar per correu electrònic la següent documentació:

  • Breu memòria explicativa del seu interès en el Títol
  • Currículum Vitae breu en format Word (descrivint formació acadèmica i professional actual)
  • Formulari d'inscripció
  • Fotografia mida carnet en format digital (jpg)
  • Fotocòpia compulsada del títol (Diplomat/a, Graduat/a, Llicenciat/a, o Doctor/a)
  • Fotocòpia del DNI o passaport (estrangers)
 • Professorat

  Joan Bertran

  Doctor en Medicina i Cirugia. Especialista en Medicina Interna. Servei de Medicina Interna de l'Hospital San Rafael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor (Barcelona). Metge Unitat de Cures Pal·liatives per a malalts amb VIH. Unitat Socio-Sanitària Sant Joan de Déu de Barcelona. Màster en Bioètica. 

  Margarita Bofarull

  Llicenciada en Medicina i Cirugia. Llicenciada en Teologia. Màster en Teologia Moral. Postgrau en Medicina Tropical. Professora de la Facultat de Teologia i de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. Presidenta del Patronat de l'IBB. Presidenta del CEA de l'Hospital Sant Joan de Déu (Espluges de Llobregat)

  Francisco José Cambra

  Doctor en Medicina i Cirugia. Especialista en Pediatria. Cap de la Unidad de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues (Barcelona). Màster en Bioètica.

  Joan Carrera, SJ

  Llicenciat en medicina i cirurgi. Doctor en teologia moral (ètica. Curs Executive education: Programa de Desenvolupament Executiu. ESAD.Professor a FTC (moral fonamental), ESADE (de sociologia. Membre centre estudis Cristianisme i Justícia.

  Xavier Clèries

  Doctor en Psicología Clinica UB. Màster en Desenvolupament Organitzacional Sanitària. Professor del Institut d'Estudis de la Salut.

  Joaquim Erra, OH 

  Infermer, Màster en Bioètica i en direcció de serveis de salut. Membre de l’equip directiu de l’Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu i de la Junta de Govern Provincial de l’Orde Sant Joan de Déu. President del consell de bones practiques de la Unió Catalana d’Hospitals.  

  Montse Esquerda

  Doctora en Medicina, especialista en pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora General de l'IBB.

  Josep Pifarre

  Doctor en Medicina, especialista en psiquiatria. Llicenciat en Psicologia. Director Assistencial del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Adiccions, de l'Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Lleida. Màster en Bioètica.

  Josep Ramos

  Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria. Màster en Bioètica. Expert en Planificació de Serveis Assistencials.

  Bernabé Robles

  Llicenciat en Medicina, especialista en Neurologia. Màster en Bioètica. Cap del Servei de Neurologia, Hospital Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat. Membre de la Comisió Permantent del Comitè de Bioètica de Catalunya.

  Carmen Rodrigo de Larrucea

  Llicenciada en Medicina i Cirugía. Llicenciada en Dret. Màster en Medicina Pericial. Especialista en Dret Sanitari.

  Helena Roig

  Llicenciada en Medicina, especialista en Medicina de Familia. Màster en Bioètica. Directora Adjunta de l'IBB.

  Francesc Torralba

  Filòsof, teòleg, director de la Càtedra ETHOS-URL i professor de l'equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

   

 • Programa

  Módulo 1: FUNDAMENTACIÓN DE LA BIOÉTICA (3 créditos)

  1.1. Antropología
  1.1.1. La Antropología Filosófica en el marco de las ciencias de la salud
  1.1.2. La imagen del hombre en la postmodernidad
  1.1.3. Antropología del cuidar
  1.1.4. La muerte en la cultura occidental actual

  1.2. Ética Profesional
  1.2.1. El problema de los juicios morales
  1.2.2. El problema de la fundamentación de la moral
  1.2.3. Concepto y fundamento de los derechos humanos

  1.3 Bioética: nacimiento y definición
  1.3.1 Nacimiento de la Bioética
  1.3.2 Desarrollo de la Bioética en EEUU y Europa

  Módulo 2: EL DIÁLOGO BIOÉTICO (3 créditos)

  2.1. Principios bioéticos
  2.1.1. Los principios bioéticos
  2.1.2. Comités de ética

  2.2. Metodología de toma de decisiones
  2.2.1 Procedimientos de toma de decisiones
  2.2.3 Práctica de casos con método deliberativo
  2.2.4 Casos particulares en la toma de decisiones

  2.3 Aspectos éticos en la asistencia clínica
  2.2.1. Consentimiento Informado
  2.2.2. Confidencialidad y secreto profesional

  2.4 La toma de decisiones complejas
  2.4.1 Rechazo al tratamiento
  2.4.2 Voluntades anticipadas
  2.4.3 Decisiones al final de la vida

  Módulo 3: ASPECTOS ÉTICO-LEGALES (1 crédito) 

  3.1 Derechos de los pacientes
  3.2 Legislación en ámbito sanitario

  Módulo 4: HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS (2 créditos)

  4.1.1. La comunicación humana en los procesos asistenciales, encuentro de expectativas
  4.1.2. Principios básicos para una adecuada comunicación con el paciente
  4.1.3. Aspectos contextuales del encuentro profesional-enfermo

  MODULO 5: BIOÈTICA APLICADA  (1,5 créditos cada uno)

  5.1 Aspectos éticos en Pediatría
  5.1.2 Aspectos éticos en neonatología e inicio de la vida
  5.1.2 Parentalidad y ética
  5.1.3 Rechazo al tratamiento en el ámbito del menor: testigos de Jehová, rechazo a vacunación, antibioterapia…
  5.1.4 Menor maduro: consentimiento y confidencialidad
  5.1.5 Aspectos éticos al final de la vida en niños y adolescentes
  5.1.6 Participación de menores en investigación

  5.2 Aspectos éticos en Atención en Salud mental y discapacidad
  5.2.1 Conceptos generales en enfermedad mental
  5.2.2 Valoración de la competencia en el enfermo mental
  5.2.3 Medidas restrictivas de la libertad: ingreso forzoso, tratamiento involuntario y contención mecánica
  5.2.4 Confidencialidad y secreto profesional
  5.2.5 Enfermo mental crónico, incapacidad.
  5.2.6 Investigación en enfermo mental

  5.3 Aspectos éticos en Atención Primaria
  5.3.1 Aspectos concretos éticos en Atención primaria
  5.3.2 Estilos de vida y salud pública
  5.3.3 Ética y prescripción farmacológica. Relación con la industria farmacéutica
  5.3.4 Confidencialidad y secreto profesional
  5.3.5 Ética del trabajo en equipo y de la relación entre primaria/especializada
  5.3.6 Atención a cronicidad: planificación de cuidados y final de la vida

  5.4 Aspectos éticos en Gestión Sanitaria
  5.4.1 Sistemas de salud. Modelos
  5.4.2 Macrogestión, mesogestión y microgestión en salud
  5.4.3 Distribución de recursos limitados
  5.4.3 Criterios éticos para la toma de decisiones

  5.5 Aspectos éticos en deterioro cognitivo, demencia y envejecimiento
  5.5.1 Aspectos éticos en el campo de demencia: vulnerabilidad y deterioro
  5.5.2 Aspectos éticos en el diagnóstico. Comunicación al paciente y la familia
  5.5.3 Autonomía y competencia en demencia
  5.5.4 Toma de decisiones en la vejez. Planificación de cuidados,
  5.5.4 Limitación de esfuerzo terapéutica en demencia y vejez

  5.6 Aspectos éticos en Cuidados Paliativos
  5.6.1 Aspectos éticos en el fundamento de los Cuidados paliativos: curar vs cuidar
  5.6.2 Comunicación con el paciente y la familia en el contexto de paliativos
  5.6.3 Trabajo en equipo: multi/interdisciplinaridad
  5.6.4 La toma de decisiones al final de la vida en el ámbito de paliativos
  5.6.5 Cuidados paliativos en niños y adolescentes

   

 • Modalitat

  El Postgrau s'ofereix en:

  MODALITAT MIXTA
  El títol d'Expert Universitari en línia s'impartirà a través del campus docent de l'IBB: http://campus.ibbioetica.org mitjançant la plataforma Moodle, amb fòrum de discussió de cada assignatura, possibilitat de debat d'alumnes i professors i seguiment constant per part del tutor.

  En línia amb classes síncrones en cada assignatura