Ètica / Postgraus i especialització universitària

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial, expedit per la Universitat Ramon Llull

Formació postuniversitària
A distància
Hores:
Totals:
0 h.

El desenvolupament de les professions sanitàries en el segle XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tecno-científica. Els grans canvis socials, el desenvolupament biotecnològic i el canvi de paradigma en el model de relació professional-pacient produeixen una creixent complexitat en l'exercici de les professions sanitàries.

La bioètica esdevé en aquest context una disciplina interprofessional que ofereix un marc de reflexió i diàleg davant de qüestions que es plantegen tant a nivell més general com en la pràctica assistencial habitual.

El Títol d'Expert Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial ofereix una formació en bioètica clínica, proporcionant tant una base de coneixements teórics com, en un pla més pràctic, metodología de resolució de casos clínics, així com formació en àmbits específics, en funció dels interessos de l'alumnat.

 • Objectius

  Objectius generals:

  -Adquirir coneixements bioètics tant a nivell general com en àmbits específics

  -Desenvolupar la metodologia de discusió de casos

  -Augmentar els coneixements ètics en àmbits clínics específics

  Objectius específics:

  -Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica bioètica

  -Conèixer els principis bàsics en bioètica i de fonaments de biodret

  -Reconèixer la importància de la comunicació en l'àmbit assistencial i la seva repercusió en bioètica

  -Identificar els problemes ètics específics en l'àmbit clínic d'exercici professional

  -Implementar el procediment de metodologia de discusió en bioètica amb casos pràctics

  -Aprendre a realitzar una anàlisi ètica de situacions derivades de la pràctica assistencial específica (pediatria, atenció primària, salut mental, gestió, demència, cures pal·liatives)

 • Destinataris

  El Títol d'Expert Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial va adreçat a graduats, llicenciats i diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica,...), biologia i biotecnologia, dret, filosofia i diplomats de l'àmbit assistencial social. 

 • Requisists d'admissió

  Tenir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) :

  • Doctor/a o Llicenciat/da
  • Diplomat/da
  • Graduat/da


  De manera individual, es valorarà l'accés d'alumnes sense títol universitari expedint en acabar, si escau, un Certificat d'extensió universitària.

 • Preinscripció i admissió

  El temini s'inscripció és obert des de l'1 d'abril fins el 30 de setembre.

  Per sol·licitar l'admisió al Títol Universitari en Bioètica aplicada en l'Àmbit Clínic i Assistencial i formalitzar la pre-inscripció al mateix, serà necessari enviar per correu electrònic la següent documentació:

  • Breu memòria explicativa del seu interès en el Títol
  • Currículum Vitae breu en format Word (descrivint formació acadèmica i professional actual)
  • Formulari d'inscripció
  • Fotografia mida carnet en format digital (jpg)
  • Fotocòpia compulsada del títol (Diplomat/a, Graduat/a, Llicenciat/a, o Doctor/a)
  • Fotocòpia del DNI o passaport (estrangers)
 • Professorat

  Joan Bertran

  Doctor en Medicina i Cirugia. Especialista en Medicina Interna. Servei de Medicina Interna de l'Hospital San Rafael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor (Barcelona). Metge Unitat de Cures Pal·liatives per a malalts amb VIH. Unitat Socio-Sanitària Sant Joan de Déu de Barcelona. Màster en Bioètica. 

  Margarita Bofarull

  Llicenciada en Medicina i Cirugia. Llicenciada en Teologia. Màster en Teologia Moral. Postgrau en Medicina Tropical. Professora de la Facultat de Teologia i de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. Presidenta del Patronat de l'IBB. Presidenta del CEA de l'Hospital Sant Joan de Déu (Espluges de Llobregat)

  Francisco José Cambra

  Doctor en Medicina i Cirugia. Especialista en Pediatria. Cap de la Unidad de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues (Barcelona). Màster en Bioètica.

  Joan Carrera, SJ

  Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Especialista en Medicina Interna i Màster en Bioètica per l’Institut Borja de Bioètica. Titol de Postgrau en Educació Emocional.

  Xavier Clèries

  Doctor en Psicología Clinica UB. Màster en Desenvolupament Organitzacional Sanitària. Professor del Institut d'Estudis de la Salut.

  Montse Esquerda

  Doctora en Medicina, especialista en pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora General de l'IBB.

  Marc Illa

  Graduat en Filosofia. Màster en Ciutadania i Drets Humans. Màster en Bioètica i Dret. Actualment, doctorand a la Facultat de Filosofia de la UB. Membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

  Jose Javier Ordóñez

  Advocat en exercici i llicenciat en Filosofia.
  Doctor en Filosofía del Dret per la UB. 
  Professor de Dret a la UPF i a la UOC. 
  Membre del CEA de l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). 

  Josep Pifarre

  Doctor en Medicina, especialista en psiquiatria. Llicenciat en Psicologia. Director Assistencial del Servei de Psiquiatria, Salut Mental i Adiccions, de l'Hospital Universitari Santa Maria-GSS, Lleida. Màster en Bioètica.

  Josep Ramos

  Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria. Màster en Bioètica. Expert en Planificació de Serveis Assistencials.

  Bernabé Robles

  Llicenciat en Medicina, especialista en Neurologia. Màster en Bioètica. Cap del Servei de Neurologia, Hospital Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat. Membre de la Comisió Permantent del Comitè de Bioètica de Catalunya.

  Carmen Rodrigo de Larrucea

  Llicenciada en Medicina i Cirugía. Llicenciada en Dret. Màster en Medicina Pericial. Especialista en Dret Sanitari.

  Helena Roig

  Llicenciada en Medicina, especialista en Medicina de Familia. Màster en Bioètica. Directora Adjunta de l'IBB.

  Joaquim Erra, OH 

  Infermer, Màster en Bioètica i en direcció de serveis de salut. Membre de l’equip directiu de l’Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu i de la Junta de Govern Provincial de l’Orde Sant Joan de Déu. President del consell de bones practiques de la Unió Catalana d’Hospitals.  

   

 • Programa

  Mòdul 1: FONAMENTACIÓ DE LA BIOÈTICA (3 crèdits)

  a) Origen i Història de la bioètica 

  1. Origen de la Bioètica
  2. Fets claus en el desenvolupament: de Nuremberg a l’informe Belmolt
  3. La configuració de la disciplina
  4. Seminari presencial: Dimensió ètica de la bioètica

  b) Antropologia filosòfica

  1. L’ésser humà i les seves dimensions
  2. Antropologia del tenir cura
  3. La mort i la salut en la cultura occidental actual

  c) Sistemes ètics rellevants 

  1. Experiència ètica- Moral i ètica. Valors i Conflicte de valors. Relació ètica i dret. Relació ètica i religió
  2. Situació món actual: pluralisme ètic. Ètiques de mínims i de màxims
  3. Decisió moral. Ètiques utilitaristes, teleològiques, deontològiques
  4. Concepte i fonamentació dels drets humans 

  Seminari presencial: Antropologia/Sistemes ètics rellevants

  Mòdul 2: EL DIÀLEG BIOÈTIC (3 crèdits)

  2.1. Principis bioètics, CEAs

  2.1.1. Comitès d'Ètica

  2.2. Metodologia de la presa de decisions

  1. Procediments de la presa de decisions
  2. Pràctica de casos amb mètode deliberatiu
  3. Casos particulars en la presa de decisions

  2.3. El principialisme de T.L. Beauchamp i F. Childress 

  Seminari presencial: Pràctica de casos amb mètode deliberatiu

  2.4. Aspects ètics en l'assistència clínica i la presa de decisions complexes

  1. Consentiment informat
  2. Confidencialitat i secret professional

  Mòdul 3. ASPECTES ÈTICS-LEGALS (1 crèdit)

  3.1. Aspects ètics legals

  1. Drets dels pacientes
  2. Legislació en l'àmbit sanitari

  Seminari presencial:  Aspectes específics

  3.2. Aspectes específics

  1. Decisions al final de la vida:VVAA, rebuig al tractament i limitació terapèutica
  2. Menor madur
  3. Genètica
  4. Distribució de recursos: "right care"
  5. Ecoètica, mediambient i drets dels animals

  Mòdul 4: HABILITATS EN LA COMUNICACIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS (2 crèdits)

  4.1. Habilitats de comunicació  

  1. La comunicació humana en els processos assistencials, trobada d'expectatives
  2. Principis bàsics per a una adequada comunicació amb el pacient
  3. Aspectes contextuals de la trobada professional-malalt

  Seminari presencial:  La comunicació humana ens els processos assistencials: trobada d'expectatives

  MÒDUL 5: BIOETICA APLICADA (1,5 crèdits cadascun)

  Seleccionar: 3 apartats + treball final o 4 apartats (sense treball final)

  5.1 Aspectes ètics en pediatria                                                                                                   

  1. Aspectes ètics en neonatologia i inici de la vida
  2. Parentalitat i ètica
  3. Rebuig al tractament en l'àmbit del menor: testimonis de Jehová, rebuig a vacunació, antibioterapia...
  4. Menor madur: consentiment i confidencialitat
  5. Participació de menors en investigació
  6. Aspectes ètics al final de la vida en nens i adolescents

  Seminari presencial: Casos pràctics en Pediatria i síntesis

  5.2 Aspectes ètics en atenció en salut mental i discapacitat

  1. Conceptes generals en malaltia mental
  2. Valoració de la competència en l'àmbit de la malaltia mental
  3. Confidencialitat i secret professional en salut mental                                           
  4. Mesures restrictives de la llibertat: ingrés forçós, tractament involuntari i contenció mecànica
  5. Incapacitat i malaltia mental crònic
  6. Investigació en Salut mental Malaltia mental crònica i incapacitat

  Seminari presencial: Casos pràctics en Salut Mental i Discapacitat i síntesi

  5.3 Aspectes ètics en Atenció Primària

  1. Aspectes concrets ètics en Atenció primària
  2. Confidencialitat i secret professional
  3. Estils de vida i Salut Pública. Determinants socials de salut             
  4. Ètica i prescripció farmacològica. Relació amb la indústria farmacèutica
  5. Ètica del treball en equip i de la relació entre Atenció primària i altres nivells assistencials
  6. Atenció a cronicitat: planificació de cures i final de la vida

  Seminari presencial: Casos pràctics en Atenció Primària i síntesi

  5.4 Aspectes ètics en Gestió Sanitària

  1. Sistemas de salud            
  2. Salut global. Determinants de Salut
  3. Macrogestió, mesogestió i microgestió en Salut                                        
  4. Distribució de recursos limitats
  5. Criteris ètics per a la presa de decisions 

  Seminari presencial: Casos pràctics en gestió sanitària i síntesi

  5.5 Aspectes ètics en Deteriorament Cognitiu, demència i envelliment

  1. Aspectes ètics en l'atenció al pacient amb demència: vulnerabilitat i deteriorament
  2. Aspectes ètics en el diagnòstic. Comunicació al pacient i a la família
  3. Autonomia i competència en l'atenció al pacient amb demència
  4. Presa de decisions en la vellesa. Planificació de cures
  5. Limitació d'esforç terapèutic en demència i vellesa        

  Seminari presencial: Casos pràctics en deteriorament cognitiu, demència i envelliment i síntesi                                          

  5.6 Aspectes ètics en Cures Pal·liatives

  1. Aspectes ètics en el fonament de les cures pal·liatives: curar vs cuidar
  2. Comunicació amb el pacient i la família en el context de pal·liatius
  3. Treball en equip: multi/interdisciplinarietat
  4. La presa de decisions al final de la vida en l'àmbit de pal·liatius
  5. Cures pal·liatives en nens i adolescents

  Seminari presencial: Casos pràctics en cures pal·liatives i síntesi

  MÒDUL 6: TREBALL DE SÍNTESI FINAL (1,5 crèdits)

  1. Treball Síntesis Final

 • Modalitat

  El Postgrau s'ofereix en dues modalitats:

  MODALITAT ONLINE
  El títol d'Expert Universitari en línia s'impartirà a través del campus docent de l'IBB: http://campus.ibbioetica.org mitjançant la plataforma Moodle, amb fòrum de discussió de cada assignatura, possibilitat de debat d'alumnes i professors i seguiment constant per part del tutor.

  MODALITAT SEMIPRESENCIAL
  Es combinaran les classes presencials per assignatura (aprox. Una classe mensual) amb formació en línia a través del campus docent (25% presencial i 75% en línia).

  Les classes presencials es realitzaran a les aules de l'Institut Borja de Bioètica ubicades a l'Edifici Docent Sant Joan de Déu (C /. Santa Rosa, 39-57, 3a Pl. Esplugues de Ll. (Barcelona).

Documents adjunts

Descarrega't la fitxa