De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA a través de qualsevol mitjà, incloent-hi format paper o en format electrònic:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES FACILITADES

Identitat: Institut Borja de Bioètica
CIF: G58041427
Adreça: C/ Santa Rosa, 6  08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: + 34 93 600 61 06
E-mail: bioetica@ibb.url.edu

FINALITAT DE LES DADES PERSONALS FACILITADES

Objectiu

Totes les dades personals que hagin estat facilitades a l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICAT seran tractades únicament i exclusiva per poder prestar la docència i els serveis educatius oferts per l’entitat així com també remetre a l’interessat tot tipus d’informació relativa a cursos, jornades o qualsevol altre acte que pugui ser del seu interès ofert per l’entitat.

Les dades facilitades serviran per elaborar perfils, a través dels quals l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICAT podrà remetre a la persona interessada informació sobre cursos de formació continuada relacionada amb els interessos manifestats i/o els cursos realitzats.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Durada

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es continuï prestant els serveis educatius a l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICAT i no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

LEGITIMACIÓ DE DADES

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICAT és el consentiment exprés de la persona interessada.

DESTINATARI

Les dades facilitades podran ser cedides a les entitats que conformen L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA als efectes que li remetin informació de cursos de formació continuada o l’organització d’activitats, així com també les entitats o empreses participades per aquest.

DRETS

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: bioetica@ibb.url.edu . Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).

Dret d’accés

Dret a conèixer si L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat

Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Drets de rectificació

Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió

Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició

Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació

Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

CONDICIONS I TERMES D’ÚS

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc Web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de dels llocs web titularitat de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA a:

  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en els llocs Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
  • Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (Login) i la “Contrasenya” (Password) que siguin facilitats per L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA als Usuaris com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc Web de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre’n l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut.
  • En aquest sentit, si per a la utilització d’un servei dels llocs Web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una identificació i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a d’altres persones.
  • En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata a L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
  • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
    No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització dels llocs Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, o tercers.