Rebuig parcial de tractament

80
CEA Consorci Sanitari de Terrassa

El nucli ètic del cas que ens ocupa és el dubte que genera en el professional el rebuig d’una part del tractament proposat. En aquest cas es planteja una disjuntiva entre el tractament  ofert pel professional (beneficència) i  el respecte al dret a l’autonomia que té la pacient, el qual inclou el dret a acceptar amb limitacions un tractament determinat.