1. Ètica i genètica
  2. Desenvolupament ètic, empatia i ‘burnout’ en estudiants i professionals sanitaris
  3. Decisions sobre salut en nens i adolescents
  4. Dilemes ètics i distrès moral
     

L'activitat investigadora de l’Institut Borja de Bioètica s’estructura al voltant de 4 línies principals:

  1. Ètica i genètica. En les últimes dècades, la genètica ha estat una de les disciplines científiques que més desenvolupament ha experimentat, des dels estudis preliminars de Mendel fins a la seqüenciació del genoma humà en el marc del projecte Genoma Humà, generant múltiples conflictes ètics en àmbits com edició genètica, test genètics, diagnòstic presimptomàtic, confidencialitat, consell genètic i altres. L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és analitzar els diferents conflictes ètics derivats del desenvolupament genètic.
  2. Desenvolupament ètic, empatia i ‘burnout’ en estudiants i professionals sanitaris. El desenvolupament moral dels professionals sanitaris juga un paper fonamental en la qualitat de l’assistència, la seguretat i la qualitat de vida del pacient. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és analitzar com els estudiants i professionals sanitaris desenvolupen la seva competència moral, així com la seva relació amb l’empatia i el ‘burnout’.
  3. Decisions sobre salut en nens i adolescents.  Valoració de la competència del menor en la presa de decisions en assistència a la salut i investigació. La participació de nens i adolescents en els processos assistencials suposa un nou repte. No només requereix un canvi d’actitud cap al menor sinó també l’adquisició de coneixements i aptituds que faci possible la presa de decisions compartida i els processos d’informació. En aquest context, és per tant crucial el desenvolupament d’una valoració de la competència del menor que pugui ser fàcilment ajustada i aplicada en el marc del temps habitual d’una consulta clínica.
  4. Dilemes ètics i distrès moral. La complexitat creixent dels sistemes sanitaris, els avances tecnològics i el pluralisme ètic comporten que, en moltes ocasions, els professionals sanitaris afronten dilemes morals o situacions en les quals pot haver-hi conflicte de valores, factors que potencialment causants de distrès i mal moral.