Projectes de recerca vigents

Entre altres l’IBB participa en diversos projecte de recerca:

  1. Aspectes ètics en el final de la vida. L’Institut participa en un projecte multicèntric sobre el final de la vida, liderat per la Cátedra de Bioética de Comillas,  on s’aborden aspectes com actituds enfront la mort, voluntats prèvies, envelliment, cronicitat, la mort en diferents tradicions religioses i culturals. També promou i participa en altres projectes sobre actituds enfront la mort en estudiants i professionals sanitaris i estratègies d’afrontament.
     
  2. Voluntats anticipades i autonomia. L’IBB participa en el projecte “Eficàcia del Document de Voluntats Anticipades per garantir el respecte a l’autonomia de les persones“, promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc d’un conveni de col·laboració signat per ambdues institucions.
     
  3. Comitès d’Ètica Assistencial. L’IBB participa en el “Projecte per a la avaluació de l’activitat dels Comitès d’Ètica Assistencial (CEA) acreditats a Catalunya i implementació de la Xarxa online de CEA”, promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc d’un conveni de col·laboració signat per ambdues institucions.