Projectes de recerca vigents

Entre altres l’IBB participa en diversos projecte de recerca:

  1. Aspectes ètics en el final de la vida. L’Institut participa en un projecte multicèntric sobre el final de la vida, liderat per la Cátedra de Bioética de Comillas,  on s’aborden aspectes com actituds enfront la mort, voluntats prèvies, envelliment, cronicitat, la mort en diferents tradicions religioses i culturals. També promou i participa en altres projectes sobre actituds enfront la mort en estudiants i professionals sanitaris i estratègies d’afrontament.
  2. Competències ètiques en estudiants i residents de Medicina i Infermeria de Catalunya. Projecte finançat per l'Institut d’Estudis Catalans. El seu objectiu és descriure i mesurar el grau en el qual els estudiants de Medicina i els residents MIR de Catalunya tenen determinades competències ètiques en referència en els plans d'estudis que cursen.