En un mundo globalizado resulta obligado el trabajo en red con instituciones de carácter internacional. En este sentido, el IBB ha consolidado y ampliado en los últimos años su red de relaciones internacionales, tanto respecto a la docencia como a la investigación o el asesoramiento.

Bioètica & debat

La revista Bioètica & debat, de gran tradición en el IBB, nace en el año 1995 con la finalidad de abordar, de manera rigurosa y a su vez divulgativa, todos los temas que interesan en el debate bioético contemporáneo.Con periodicidad cuatrimestral, se edita en dos idiomas: castellano y catalán. A lo largo de sus más de 20 años de historia, Bioètica & debat ha acercado la Bioètica a personas de diferentes perfiles: académicos, profesionales, estudiantes u otras personas interesadas en la bioética.

Revista Iberoamericana de Bioética

La Revista Iberoamericana de Bioética es una revista científica de periodicidad cuatrimestral editada como un Open Access Journal por el IBB juntamente con otros dieciséis centros universitarios del ámbito iberoamericano.Nace en el año 2016 con el objectivo de prestar un servicio de información y formación en el mundo de la bioética iberoamericana desde ell rigor académico. Pretende ser una herramienta eficaz para la formación integral de los alumnos en bioètica en distintos cursos, seminarios, másters y programas de doctorado, así com de cualquier profesional interesado en la bioética.

Ramon Llull Journal of Applied Ethics

El IBB es coeditor del Ramon Llull Journal of Applied Ethics, junto con la Cátedra ETHOS‐URL y Herder Editorial. Se trata de una revista de matiz académico editada íntegramente en anglès y declarada en distintas bases de indexación. Se dedica a la publicación de artículos originales seleccionados a través de un minucioso proceso de revisión por parejas, sobre éticas aplicadas, como la Bioética, ética organizativa, ética emprearial, ética de los medios de comunicación, ética y psicología, ética y nuevas tecnologías o Responsabilidad Social Corporativa.
 

Libros del Institut Borja de Bioètica

Descubre la selección de libros que te ofrecemos.
Para la compra de libros contacta con nosotros y te informamos: bioetica@ibb.url.edu

Una ètica per a la bioètica

Autor: Joan Carrera i Carrera
Editorial: Institut Borja de Bioètica
25 €

Joan Carrera i Carrera, s.j., ens presenta aquesta proposta d’una ètica universal, que comparteixi uns valors mínims amb l’esperança d’ampliar-los en un diàleg pacífic. L’obra fa l’anàlisi del pensament de H.T. Engelhardt confrontant-lo amb el corrent ètic anomenat “ètica civil”. Aquesta confrontació ja ens està dient que el món de l’ètica és un món plural, un fet real però no pas obvi per a tothom. Joan Carrera fa, doncs, un estudi crític i a fons del pensament d’Engelhardt i alhora analitza els punts forts i febles de l’Ètica Civil -corrent europeu d’origen divers que l’han patrocinat tant els filòsofs com els teòlegs-.
Joan Carrera i Carrera és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya i a la Universitat Pontificia Gregoriana de Roma.
 

Filosofía de la medicina. En torno a la obra de E. D. Pellegrino

Autor: Francesc Torralba i Roselló
Editorial: Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
19 €

Aquest llibre del Dr. Francesc Torralba exposa el pensament del filòsof de la medicina nord-americà, Edmond D. Pellegrino. Tot i que és considerat una de les figures més importants de la bioètica fonamental i de la filosofia de la medicina en l’actualitat, la seva obra no ha estat pràcticament considerada en el nostre context cultural. Aquest treball pretén omplir aquest buit, presentat d’una manera sistemàtica i sintètica els principals temes de la filosofia de la medicina a partir de la lectura exhaustiva de tota l’obra de Pellegrino. Igualment, el Dr. Francesc Torralba elabora un judici crític de l’aportació de Pellegrino tot i considerant d’altres posicions intel·lectuals en el debat actual de la filosofia de la medicina. El llibre inclou una entrevista personal amb el Dr. Pellegrino.

Ética del cuidar. Fundamentos, contextos y problemas

Autor: Francesc Torralba i Roselló
Editorial: Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
19 €

L’objectiu fonamental d’aquest llibre és explorar els principis ètics que han de regir la pràctica del cuidar en el món assistencial. En una primera part, s’investiguen els fonaments de l’ètica del cuidar i, posteriorment, s’analitzen els grans reptes del món socio-sanitari des d’una perspectiva antropològica i ètica. En l’última part del llibre s’exposen alguns problemes bàsics en l’exercici del cuidar seguint la reflexió que ja va iniciar l’autor en la seva obra Antropología del cuidar (1998). El llibre pretén ser una guia pràctica per a cuidadors i, per extensió, per tots els professionals de la salut que tenen la responsabilitat de cuidar a la nostra societat.

Bioética: orígenes, presente y futuro

Autor: Francesc Abel i Fabre
Editorial: Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
19 €

El Dr. Francesc Abel, s.j., president de l’Institut Borja de Bioètica i introductor de la bioètica a Europa, després d’haver viscut els orígens d’aquesta disciplina als Estats Units, ofereix aquesta obra fonamental.
El llibre constitueix un manual bàsic de la Bioètica ja que dóna a conèixer bona part de la seva gènesi al món, la situació actual dintre i fora de les nostres fronteres i també una perspectiva a mig i llarg termini entrant a analitzar els grans problemes que té plantejats avui la bioètica, amb la visió particular de l’autor que els ha viscut i treballat constantment (ètica de la investigació, condició ètica i jurídica de l’embrió humà, decisions al final de la vida...).

Bioética y Neurociencias: vino viejo en odres nuevos

Autor: José Ramón Amor Pan
Editorial: Institut Borja de Bioètica
26 €

El llibre busca suggerir, informar, provocar i invitar a noves reflexions, nous diàlegs sobre neurociència, el conjunt de disciplines científiques que estudien l’estructura, la funció, el desenvolupament del sistema nerviós, especialment del cervell. Pretén oferir, també, un marc ètic integral des del que valorar la neurociència. Aquesta afecta de ple a problemàtiques filosòfiques de gran importància i que mereixen una acurada atenció per part de tothom, evitant posicions extremes i les simplificacions.