Atenció centrada en la persona

82
Institut Borja de Bioètica

El problema ètic que es presenta en aquest cas és si els fills de la Maria,  amb l’objectiu de protegir la seva
mare o, dit altrament, en nom del principi de seguretat, poden posar fre a una decisió autònoma de la seva
mare encara que aquesta comporti un risc important per a la seva integritat física.