Ètica / Màster i Doctorat

Formació postgrau
Online / Semipresencial
Crèdits: ECTS

OBJECTIUS I COMPETÊNCIES

El programa s'emmarca en el Campus d'Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015. Aquesta iniciativa és fruit de l'agregació estratègica de tres universitats d'iniciativa social (la Universitat de Deusto, la Universitat Pontificia de Comillas i la Universitat Ramon Llull) i recull un acord de cooperació estratègica avançada amb Georgetown University, Boston College i Fordham University.

El programa s'articula a partir d'un abordatge interdisciplinari dels processos relacionats amb la salut i el benestar, amb un enfocament cap a models de futur basats en la interrelació entre diferents perspectives assistencials centrades en la persona. La seva particularitat és que més enllà de la dimensió estrictament biomèdica, incorpora l'atenció als condicionants socials i ambientals que contribueixen al benestar de la persona des d'una perspectiva ètica dins d'un marc legal. Tot això des d'una mirada inclusiva, assumint la disminució de les desigualtats socials en salut com a estratègia transversal.

L'objectiu principal del programa de Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica és capacitar als estudiants dels coneixements i habilitats per al desenvolupament de models de recerca innovadors i creatius, interrelacionant i donant resposta a les demandes socials i sanitàries que es plantegen en el segle XXI.
 

 • ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA

  El programa s'organitza a partir de dos àmbits d'activitats: formació en recerca i activitats formatives de tipus transversal. Totes les formacions combinaran activitats online, seminaris especialitzats i grups de treball-discussió.

  Activitats de formació en recerca

  •    Metodologia avançada en recerca quantitativa
  •    Metodologia avançada en recerca qualitativa
  •    Publicació i difusió científica

  Activitats formatives de tipus transversal

  •    Taller de gestió bibliogràfica
  •    Taller de redacció científica
  •    Jornades de doctorands, on els doctorands hauran de presentar de manera formal l'estat de la seva recerca
  •    Assistència a congressos i altres reunions científiques
  •    Estades de recerca. Mobilitat. 

  Complements de formació

  En cas que la Comissió Acadèmica del programa consideri que el perfil inicial del doctorand necessita enriquir-se amb formacions específiques, degut a la seva formació de base o a la línia de recerca a desenvolupar, es recomanarà que segueixi algun dels complements de formació següents:

  •    Seminaris metodològics de recerca en Ciències de la Salut i Bioètica
  •    Seminari de Bioètica
   

 • LÍNIES, GRUPS DE RECERCA I CLAUSTRE

  El programa de Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica està vinculat als Grup de Recerca de l'Institut Borja de Bioètica (IBB), de la Universitat Ramon Llull.

  Grup d’Investigació en Bioètica (GIB) de l’IBB

  L’objectiu del Grup d’Investigació en Bioètica (GIB) és dur a terme recerca en el camp de la Bioètica, abastant un ampli ventall de temes, com ara l’inici i el final de la vida, la relació professional-pacient, el desenvolupament de la consciència moral en professionals sanitaris, el sobrediagnòstic i sobretractament, la gestió de recursos sanitaris o la pròpia fonamentació de la bioètica.

  El GIB, que va ser reconegut en 2015 com a Grup de Recerca Emergent per la Comissió de Recerca de la Universitat Ramon Llull, està format per professionals de diferents àmbits, com ara la medicina, la infermeria, la filosofia, la teologia o el dret, de manera que permet incorporar la dimensió transdisciplinària, tan pròpia de la bioètica, a la generació de coneixement al servei de la societat.

  Les nostres línies de recerca s'estructuren al voltant de quatre línies principals:

  1. Ètica i genètica
  2. Desenvolupament ètic, empatia i ‘burnout’ en estudiants i professionals sanitaris
  3. Decisions sobre salut en nens i adolescents
  4. Dilemes ètics i distrès moral
 • PROCÉS D'ADMISSIÓ

  En el procés d'admissió, després de l'estudi personalitzat de l'expedient acadèmic dels estudis que hagi realitzat amb anterioritat el candidat, es concretaran aquests complements de formació.

  El candidat haurà de sol·licitar l'admissió en la forma i termini determinats, en model normalitzat i acompanyada de tots els documents acreditatius del compliment dels requisits d'accés], en la secretaria Facultat de Ciències de la Salut Banquerna (FCS)

  Una vegada rebuda la documentació completa, el candidat haurà de superar les proves de selecció corresponents:

  • Prova d'idiomes en cas de no poder acreditar documentalment el nivell B1 en anglès.
  • Entrevista personal amb un dels membres de la Comissió Acadèmica del programa en la qual s'exploraran les motivacions per a l'elecció dels estudis i es revisarà i comentarà l'expedient acadèmic del sol·licitant.
  • A més dels aspectes acadèmics, juntament amb l'acreditació dels coneixements d'idiomes, es prendran en consideració quants aspectes personals siguin rellevants per a valorar el seu ajust als estudis que sol·licita.

  La Comissió Acadèmica valorarà les sol·licituds segons els següents criteris:

  • o 50% Expedient acadèmic: considerant-se com a part important la formació prèvia en Ciències de la Salut o Bioètica
  • o 40% Entrevista personal i experiència investigadora prèvia
  • o 10% Carta motivacional i adequació a les línies de recerca del programa

  La Comissió Acadèmica, elaborarà una proposta on figuraran els candidats que, complint els requisits d'accés, han superat les proves d'admissió al programa, indicant si han o no de cursar complements de formació, quins en el seu cas, si realitzarà el programa d'estudis a temps complet o parcial i en quina de les tres seus. 

  Una vegada rebuda l'admissió, el candidat disposa de 30 dies naturals per a fer efectiva la matrícula.
   

 • PREUS I AJUTS

  El preu de la matrícula en concepte de manteniment de doctorat i tutorització de tesi (període de recerca): 955€ per curs.

  Descomptes: 7% alumni de màster, per cada curs que es matriculi, amb un màxim de 4 cursos.

  Finançament dels estudis

  L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts econòmics significatius a través de beques i ajuts financers:

  Beques FI

  Beques convocades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca (AGAUR) destinades a estudiants de doctorat de les universitats catalanes amb l’objectiu de dotar-les de personal investigador novell en període d’execució del seu projecte de recerca i, per tant, d’adquisició d’habilitats pròpies del personal investigador. La convocatòria és anual i es fa pública al DOGC.

  Beques BE – modalitat A

  Beques convocades per l’AGAUR del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca destinades a estudiants de doctorat de les universitats catalanes que hagin superat la fase de docència i tinguin interès en dur a terme una estada de recerca de curta durada en universitats o centres de recerca de l’estranger. La convocatòria és anual i es fa pública al DOGC.

  Beques FPI

  Beques convocades pel Ministerio de Ciencia e Innovación  vinculades als Ajuts per a projectes de recerca del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marc dels Planes Nacionales de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. El programa inclou ajudes per a estades breus en altres centres de recerca. La convocatòria és anual i es fa pública al BOE.

  Beques La Caixa per a estudis de doctorat en universitats espanyoles

  La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona convoca beques, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació i amb el convenciment que el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional són claus per al desenvolupament de la societat. Aquestes beques estan destinades a joves investigadors espanyols que es proposin assolir el grau de doctor a qualsevol universitat d’Espanya amb estudis de doctorat amb menció cap a l’excel·lència. Trobareu tota la informació al web de La Caixa.
   

Enllaços relacionats